Ubezpieczenia samochodowe

Jak dobrze wszyscy wiemy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (czyli polisy OC) jest w Polsce obowiązkowe i każdy posiadacz samochodu musi je wykupić. Nieco inaczej jest w przypadku innych, dobrowolnych ubezpieczeń samochodu: polis AC, ubezpieczeń Assistance czy NNW.


Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.


Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.


Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obejmujące ochroną ubezpieczeniową pojazd wraz z jego wyposażeniem wyszczególnionym we wniosku.


Ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie dobrowolne, którego celem jest różnorodna pomoc techniczna, medyczna, informacyjna ubezpieczającemu (np. kierowcy pojazdu, pasażerom), polegająca np. na usługach serwisowych, udzielaniu lub przekazywaniu informacji, zapewnieniu noclegu (w związku z wypadkiem drogowym, utratą pojazdu, a także w związku z chorobą kierowcy lub pasażera).