Zakres usług

Nasze Biuro posiada szeroką ofertę
dla każdego typu prowadzonej działalności

W zakres naszych kompetencji wchodzą m.in.:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie książek przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych)
 • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu
 • rozliczenia roczne PIT
Dodatkowo oferujemy również usługi w zakresie:
 • przygotowanie części finansowej biznes planu
 • współpraca z firmami doradczymi w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm
 • wystawianie not odsetkowych
 • sporządzanie wniosków do banków